Kulturmålning

Traditionella färger som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. Ännu på 1950-talet hörde de till de vanligaste färgerna vid såväl nymålning som ommålning. Även idag är det ofta lämpligt att använda dem.

De äldre färgtyperna är många gånger fördelaktiga ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Genom att färgerna använts under så lång tid är deras egenskaper väl kända. Man vet hur de fungerar tekniskt, hur de åldras och hur de skall renoveras.

I äldre miljöer är det även historiskt riktigt att hålla sig till traditionella färger.

Hantverkskunnande

Kunskaperna om hur man skall använda äldre färgtyper är emellertid dåligt spridda och lättillgänglig litteratur saknas inom området. Vid beskrivningar av de olika målningsutföranden förekommer främst information som rör nymålning. Med denna information vill vi ge dig en sammanfattande orientering om tillredning och målning med de färger som förr var brukliga. Tonvikten har lagts på underhålls- och renoveringsmålning.

Vid användning av dessa informations sidor är det viktigt att komma ihåg att en skriftlig information inte kan ersätta praktiskt förmedlat hantverkskunnande. De redovisade recepten och behandlingsmetoderna ger också endast vissa basfakta. I en konkret situation måste tillvägagångssättet nyanseras. Man måste förutom de tekniska bedömningarna även ta hänsyn till det hus i vilket måleriet ingår, den tidsepok som representeras och till lokala särdrag.